Black & white - Melody Locke Art

Oregon Summer

View along the farm road in Mitchell, Oregeon; Leica, Tri-X film, selenium toned

bw1714_mitchellOr1LeicaTriX2017